Quyết toán thuế

Hoàn chỉnh sổ sách - Quyết toán năm

Hoàn chỉnh sổ sách và quyet toan thue năm là công việc không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Nguyễn & Cộng Sự thực hiện, theo dõi, và hoàn tất cho quý doanh nghiệp các thủ tục về thuế và thiết lập các sổ sách kế toán một cách đầy đủ, chặt chẽ, chính xác và kịp thời. Nguyễn & Cộng Sự mang sự hợp tác tin cậy, sự tận tụy chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về kế toán - Thuế và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách và quyet toan thue năm

Hoàn chỉnh sổ sách và quyet toan thue năm là công việc không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Nguyễn & Cộng Sự thực hiện, theo dõi, và hoàn tất cho quý doanh nghiệp các thủ tục về thuế và thiết lập các sổ sách kế toán một cách đầy đủ, chặt chẽ, chính xác và kịp thời. Nguyễn & Cộng Sự mang sự hợp tác tin cậy, sự tận tụy chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích về kế toán - Thuế và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán - báo cáo tài chính và quyet toan thue

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp. quyet toan thue năm là

Quyết toán thuế

Thứ ba, về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Về nguyên tắc, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Ví dụ, chi khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) theo đúng quy định của Bộ Tài chính, bổ sung TSCĐ của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, Quyet toan thue, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; cơ sở vật chất, máy, thiết bị là TSCĐ dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 

quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty kế toán dịch vụ có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyet toan thue năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán.
Công việc hoàn chỉnh sổ sách kế toán

Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán Nguyễn & Cộng Sự – SOFT, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau:

- Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...

- Bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..

- Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.Công việc quyet toan thue

Nguyễn & Cộng Sự sẽ lập biểu mẩu báo cáo tài chính và quyet toan thue theo phần mềm kê khai thuế HTKK 2.1.0 của cục thuế Tp.HCM gồm:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

- quyet toan thue TNDN (mẫu số 03/TNDN).

- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).

- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.I. Các nội dung và công việc Nguyễn & Cộng Sự cam kết thực hiện:

1. Hàng tháng

- Xem xét và kiểm tra chứng từ, hóa đơn được cung cấp.

- Kiểm tra tính hợp pháp, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu số liệu thông tin trên chứng từ kế toán với thực tế phát sinh.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán dưới góc độ hợp lý của kế toán và thuế, phát hiện các sai sót để bổ sung, sửa chữa kịp thời;

- Lập tờ khai thuế hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.

- Báo cáo tinh hình sử dụng hóa đơn hàng tháng của doanh nghiệp

- Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán.

- Hàng tháng thông báo các khoản thuế phải nộp cùng với thời gian gởi báo cáo thuế cho DN;

- Xử lý nghiệp vụ:

§ Cập nhật vào hệ thống sổ sách.

§ Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, tiền mặt, tiền gửi,

§ Theo dõi chi tiết từng vật tư,

Dịch vụ kế toán

hóa,

§ Tập hợp chi phí và tính giá thành của từng dịch vụ, hợp đồng theo thời điểm

§ Lên tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn vật tư, hàng hoá, sản phẩm cuối tháng

§ Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương;

§ Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản

§ Lên cân đối phát sinh, lãi, lỗ, xác định kết quả kinh doanh hàng tháng.- Báo cáo về tình hình tài chính của công ty và cung cấp thông tin một cách kịp thời, tránh các sai sót, sai phạm tiềm tàng, vi phạm pháp luật.

- Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp được vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.

- Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu;

- Giải quyết vướng mắc phát sinh, rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ tại công ty;

2. Hàng quý

- Lập và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi quý tại cơ quan thuế;

- Lập và nộp báo cáo thống kê mỗi quý tại cơ quan thuế;

3. Hàng năm

- Quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn.

- Thực hiện quyet toan thue thu nhập doanh nghiệp + thuế giá trị gia tăng;

- Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)

- Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.

- Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.

- Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. - Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

II. Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

- Tư vẫn miễn phí các vấn đề liên quan; Dịch vụ kế toán Lợi ích nên chọn kế toán dịch vụ Lợi ích nên chọn kế toán dịch vụ

Tiết kiệm chi phí cho Doanh nghiệp. Đảm bảo an toàn và trách nhiệm được quy kết rõ ràng trong hợp đồng dịch vụ. Kế toán dịch vụ luôn cập nhật những thay đổi của luật và quy định về thuế. Tư vấn thấu đáo, tận tâm về kế toán -thuế trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Thay mặt Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế và các ban ngành có liên quan. Thay mặt doanh nghiệp đóng các khoản thuế phát sinh. Sử dụng dịch vụ tại Kinhnam Consulting, quý khách luôn có cảm giác… Dịch vụ kế toán trọn gói Dịch vụ kế toán trọn gói- Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động sau